Real Estate News NETWORKSOCIALOPINION.GR | INVESTNEWS.GR | PARATIRITIS.GR | PREMIUM.PARATIRITIS.GR

Προστασία Περιβάλλοντος

Ενεργειακό Πιστοποιητικό : Ολα που θα πρέπει να ξέρετε

Σε σχέση με την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), μετά την δημοσιοποίηση των διευκρινιστικών εγκυκλίων 2279/22.12.2011 και 2366/5.1.2011 του ΥΠΕΚΑ για την ορθή εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, η ΠΟΜΙΔΑ ενημερώνει τα μέλη της και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ισχύει από 9-1-11 για αγοραπωλησίες, και για τις νέες μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων. Για τις μισθώσεις τμημάτων κτιρίων (δηλαδή μεμονωμένων ιδιοκτησιών διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.) η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ αναβάλλεται για ένα εξάμηνο και θα ισχύσει από 9-7-11. Αναλυτικά, το καθεστώς έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών (ΠΕΑ) διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ΚΕΝΑΚ προβλέπεται ότι «Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.». Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για όλες συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις (πωλήσεις) κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων (μεμονωμένων ιδιοκτησιών) συνολικού εμβαδού άνω των 50 τ.μ. οι οποίες καταρτίζονται από την 9η Ιανουαρίου 2011 και μετά, τόσο ολοκλήρων, όσο και μεμονωμένων ιδιοκτησιών, με εξαίρεση τις αποθήκες και τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού εξαιρούνται μονίμως οι εξής κατηγορίες συμβάσεων μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων:

1. Μεταβιβάσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.

2. Μεταβιβάσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

3. Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου

4. Μεταβιβάσεις διατηρητέων ή ιστορικών κτιρίων.

5. Διανομές συνιδιόκτητων ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.

6. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα.

7. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφισταμένων ή μελλοντικών κτισμάτων.

8. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

9. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.

10. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Β. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ΚΕΝΑΚ προβλέπεται επίσης ότι «…Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).». Ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε μίσθωση ακινήτου με κτίσματα που καταρτίζεται για πρώτη φορά από την ημέρα ισχύος της διάταξης, προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται από την 9η Ιανουαρίου 2011 και μετά, μόνον για μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων συνολικού εμβαδού άνω των 50 τ.μ. Έξη μήνες αργότερα (από την 9.7.2011) η υποχρέωση αυτή θα επεκταθεί και στις μισθώσεις τμημάτων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. (π.χ. μεμονωμένων διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κλπ.), με εξαίρεση και πάλι όλων των αποθηκών και των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού εξαιρούνται μονίμως οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων οι οποίες αφορούν ακίνητα με η χωρίς κτίσματα και συγκεκριμένα:

1. Μισθώσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.

2. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

3. Παρατάσεις – ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

4. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.

7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Αλλαγές στις περιβαντολλογικές άδειες

Οι διαδικασίες απλοποίησης και επιτάχυνσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων είναι μία διαδικασία υποχρεωτική από το Κοινοτικό και Θεσμικό Πλαίσιο. Στην Ελλάδα δυστυχώς εφαρμόζεται με έναν ιδιαίτερα μακροχρόνιο και χρονοβόρο τρόπο. Η χώρα μας εμφανίζει σε σύγκριση με τα άλλα Κράτη - Μέλη της ΕΕ έναν δυσανάλογα μεγάλο αριθμό έργων και δραστηριοτήτων σε μια πληθώρα κατηγοριών, που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επίσης, παρατηρούνται συχνά πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και ουσιαστικά αδυναμία του ενδιαφερομένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία εξέλιξης της περιβαλλοντικής αδειδότησης, ενώ η αναγκαία εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου κατά κανόνα δεν γίνεται έγκαιρα και με ουσιαστικό τρόπο. Με το πρόγραμμα παρεμβάσεων που δρομολογείται, μειώνεται δραστικά ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης και απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενώ παράλληλα όχι μόνο εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος αλλά γίνεται πιο αποτελεσματική και με ουσιαστικότερες συμμετοχικές διαδικασίες. Ειδικότερα με το πρόγραμμα μέτρων επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων: • Η μείωση του μέσου χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με στόχο την προσέγγιση του μέσου όρου των Κρατών - Μελών της ΕΕ. • Η μείωση του φόρτου των υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά 50%. Τον στόχο αυτό υπηρετούν η καθιέρωση τυποποιημένων περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι θα εντάσσονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας, καθώς και διαμόρφωση εξειδικευμένων προδιαγραφών για επί μέρους κατηγορίες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. • Η επιτάχυνση των διαδικασιών γνωμοδότησης και η μείωση του αριθμού των απαιτούμενων υπογραφών για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). • Το «άνοιγμα» των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην κοινωνία και η ενίσχυση της δυνατότητας παρέμβασης σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού των έργων και των δραστηριοτήτων. Η εισαγωγή της προκαταρκτικής διερεύνησης είναι καθοριστική για το σκοπό αυτό. • Η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών και η προσωποποίηση της ευθύνης της διοίκησης απέναντι στον πολίτη.

Πράσινο μηδεν

Σημαντικό δρόμο έχει να διανύσει η Ελλάδα, καθώς βαθμολογείται με «F» και κατακτά μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη των 27, σύμφωνα με το νέο εργαλείο αξιολόγησης των πολιτικών κάθε κράτους μέλους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, που παρουσίασε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF, σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων σε θέματα ενέργειας Ecofys. Η αξιολόγηση αποκαλύπτει πως σήμερα έχει αναληφθεί από τα κράτη-μέλη μόλις το ένα τρίτο των προσπαθειών που απαιτούνται, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80%-95%, έως το 2050 και να οδηγηθεί σε «πράσινη» οδό. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που προκύπτει από την αξιολόγηση αφορά την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κρατών: αν σε κάθε τομέα τα κράτη-μέλη ακολουθήσουν το παράδειγμα των χωρών που παίρνουν την υψηλότερη βαθμολογία, τότε θα επιτύχουν σχεδόν τα δύο τρίτα των προσπαθειών που πρέπει να καταβάλουν. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, κάθε τομεακή πολιτική και το συνολικό πακέτο πολιτικών κάθε κράτους, βαθμολογείται στην κλίμακα «Α» έως «G». Η υψηλότερη βαθμολογία είναι το «D» και αφορά μόλις τέσσερις χώρες. Τα κύρια αίτια για τη χαμηλή κατάταξη της Ελλάδας είναι η ανεπάρκεια φιλόδοξων μέτρων στις μεταφορές, τα κτίρια και τη βιομηχανία, καθώς και διοικητικά-θεσμικά προβλήματα στον τομέα προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Εγκύκλιος για τα δάση

Στην έκδοση εγκυκλίου για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από καταπατήσεις, προχώρησε η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με αφορμή καταγγελίες στα Δασαρχεία Πύργου και Ολυμπίας διενεργήθηκαν έλεγχοι από τους οποίους προέκυψε ότι έγιναν καταπατήσεις, σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, με εκχέρσωση δένδρων και φύτευση μικρών ελαιόδεντρων για την επέκταση χωραφιών μέσα σε δασικές εκτάσεις. Για την αντιμετώπιση των καταπατήσεων με φύτευση ελαιοδέντρων ή μη δασικών φυτών η Ειδική Γραμματεία Δασών εξέδωσε εγκύκλιο, προς όλα τα δασαρχεία της χώρας, στην οποία τονίζεται ότι: - Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. - Το Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόσφατες αποφάσεις του έκρινε ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι ανωτέρω διατάξεις και για τις περιπτώσεις που η επέμβαση δεν αφορά μόνο κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις αλλά και τη φύτευση μη δασικών φυτών που εμποδίζουν την αναγέννηση του δάσους.

Χρηματατοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας

Άρχισε η χρηματοδότηση για το έργο «Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας-Σύνδεση με τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς και Επεκτάσεις Δικτύου Τηλεθέρμανσης» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το συνολικό ποσό που θα εκταμιευτεί μέχρι το τέλος του 2010, ανέρχεται σε 7.500.000 ευρώ.
Το σύστημα τηλεθέρμανσης προσφέρει φθηνή θέρμανση σε περίπου 25.000 σπίτια, ενώ βοηθά τους κατοίκους να απολαύσουν ένα καθαρότερο περιβάλλον, απαλλαγμένο από τις καμινάδες κεντρικών θερμάνσεων που λειτουργούν με πετρέλαιο. Επιπλέον, εξοικονομεί χρήματα από συνάλλαγμα και προσφέρει θέσεις εργασίας στο ντόπιο πληθυσμό.

  • Ακίνητα Τραπεζών

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter του Realestatenews για να λαμβάνετε καθημερινή ενημέρωση.

Τα Ακίνητα στη Ζωή μας

pomidaani

nomisma_140x60
baner-pontiki